آموزشگاه كامپيوتر استارسيستم آدرس: هفشجان خيابان كاشاني جنب بانك انصار تلفن:03822570465                   شركت كامپيوتري ستاره رايانه جهانبين آدرس: طاقانك خيابان امام روبروي مهد گلپونه ها

 
تاريخ : دوشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۰1-مودم يك دستگاه ...
الف)ورودي ب) خروجي ج)ورودي/ خروجي د)هيچ كدام

2-كدام دستگاه ورودي ست
الف)چاپگر ب) رسام ج) قلم نوري د)صفحه نمايش

3-كدام حافظه با قطع برق اطلاعاتش از بين مي رود
الف)Rom ب)PRom ج)Hard دRam

4-وچكترين واحد قابل اندازه گيري در كامپيوتر چه نام دارد
الف)بيت ب)بايت ج)مگا بايت د)گيگا بايت

5-شبكه بزرگي ست كه كامپيوترهاي آن در سطح يك شهر هستند
الف)Lan بWan )Man د)هيچ كدام

6-دكمه برنامه هاي در حال اجرا روي اين نوار قرار مي گيرد
الف)Tray System ب)AddessBar ج)TaskBar دMenuBar

7-ليست آخرين اسنادي را كه مشاهده كرده ايم در كجا قرار مي گيرد
الف)My Computer ب)My Recent Document جMy NetworkPalace د)هيچكدام

8-جهت انتخاب مرتب فايل يا پوشه از چه كليدي استفاده مي شود
الف))Alt ب)Ctrl ج)Shift دTab

9-جهت قرار دادن الگوي زمينه در وسط صفحه نمايش كدام گزينه را بايد انتخاب كنيم
الف)Tile ب)Stretch ج)Center دVertically

10-براي مشاهد اطلاعات سيستم كدام مورد صحيح مي باشد
الفControl panel>> Taskbar & Startmenu
بControlPanel>> System
جR.C>>Propertise>Setting
د)الف و ج

11-براي تغيير تنظيمات ناحيه اي كدام گزينه از كنترل پانل را بايد انتخاب كنيم
الف)Accessbility Option ب)Fonts جRegional & Language د)هيچ كدام

12-پسوند فايل نماينگر چيست
الف)اندازه فايل ب) نام فايل ج)نوع فايل ) محتواي فايل

13-جهت مخفي كردن نوار وضعيت كدام مورد صحيح است
الفView>>Toolbar>>Status Bar
بView>>Statusbar
جView>Toolbar
د)الف و ب

14-پيوندهاي متني زير خط دار هستند كه اغلب به رنگ آبي هستن
الف)HeperLink ب)HeperText Link جHeperMediLink د)هيچ كدام

15-براي نمايش صفحه پيش فرض مرورگر از كدام گزينه نوار ابزار استفاده مي كنيم
الف)Favorites ب)Home ج)History دResearch

16-كدام پسوند ، پسوند سازمانهاي غير انتفاعي مي باشد
الف)Com ب)Net ج)Edu دOrg

17-براي بازيابي صفحه كدام گزينه را بايد انتخاب كرد
الف)Save ب)New ج)Open د SaveAs

18-نامه هاي دريافتي در كجا قرار مي گيرند
الف) Draft ب)Outbox ج)NewFolder دInbox

19-كپي نامه هاي شما بعد از ارسال به گيرنده در كجا نگهداري مي شود
الف)SentItem ب)Outbox ج)Inbox دCalender

20-كدام يك به عنوان يك آدرس ايميل معتبر مي باشد
ب)mina.yahoo.com جinfo@yahoo.com

21-جهت ارسال نسخه مخفي از نامه براي ارسال به شخصي غير از گيرنده آدرس او را در كجا تايپ مي كنيم
الف)To ب)BCc ج)Cc د)Subject

22-پيام ناتمام شما در كجا ذخيره مي شود
الف)SentItem ب)Outbox ج)Inbox د)هيچ كدام

23-جهت ارسال نامه دريافتي به شخصي غير از فرستنده از چه گزينه اي استفاده مي كنيم
الف)Reply ب)ReplyAll جForward د)هيچ كدام

24-جهت اضافه كردن امضاء به صورت دستي ...
الف)Insert>Sound بInsert>New>Signature
ج)Insert>signature دFormat>Signature

25-جهت اضافه كردن يك الصاقيه به نامه كدام گزينه را بايد انتخاب كنيم
الف)Option ب)Flag ج)Attachment دPropertise

26-پيام هاي حذف شده در كجا قرار مي گيرند
الف)در پوشه Deleted Item ب)در پوشه SentItem ج)در پوشه Drafts د)از برنامه خارج مي شود

27-ليست سايتهاي مورد علاقه در چه پوشه اي قرار مي گرد
الف)Favorites ب)History ج)Research د)هيچ كدام

28- براي لحاظ نشدن اصل ايميل هنگام پاسخ گويي
الفTools>Option>Pereference>email>Don’t send
بTools>Option>Pereference>Email Option>Do not include message
جInsert>Option>Email>Do not include email
د)الف و ج


 

29- براي نشانه گذاري نامه هاي خوانده شده از كدام گزينه زير استفاده مي شود
الفEdit>Mark as read
بfile>Mark as a read
جEdit>Mark as Unread
د)الف و ج

30-جهت اضافه كردن تصوير به زمينه نامه
الفInsert>Picture
بTools>Picture
جFormat>Background>Picture
دtools>Background>Picture ارسال توسط گروه وبلاگ نويسان آموزشگاه

اسلایدر