آموزشگاه كامپيوتر استارسيستم آدرس: هفشجان خيابان كاشاني جنب بانك انصار تلفن:03822570465                   شركت كامپيوتري ستاره رايانه جهانبين آدرس: طاقانك خيابان امام روبروي مهد گلپونه ها

 
تاريخ : دوشنبه پانزدهم فروردین 1390

1- كداميك از گزينه هاي زير مربوط به ليست سايتهاي مورد علاقه مي باشد

الف home      ب-  history      ج- favorites   د- discuss

2-  كدام گزينه با مفهوم URL  مطابقت دارد

الف ناحيه جغرافيايي          ب- آدرسهاي اينترنتي          ج- آدرسهاي ايميل            د- هر سه مورد

3-  براي ضميمه كردن يك فايل  تصوير به ايميل خود كدام مناسب است

الف preferences                 ب- attachments               ج- replay all        د- drafts

4- كدام گزينه از اجزاي اصلي اينتر نت محسوب مي شود

الف - شبكه جهاني وب                 ب- شبكه هاي انترانت           ج- پست الكترونيكي              د- موارد الف و ج 

5- كدام گزينه زير در پايان كار و  براي خروج از عمل ارسال و دريافت ايميل مناسب است

الف exit     ب- close       ج- log out       د- sign out    

6- كداميك دريافت نرم افزار از اينترنت محسوب ميگردد

الف news group     ب- upload        ج-  down load    د- موارد ب و ج 

7-  كدام گزينه صفحه وب جاري را مجددا بارگزاري مي كند

الف refresh    ب- home     ج-  history      د- favorites    

8-   علامتهايي كه نشانگر موس روي آنها به شكل دست در مي آيد چه نام دارند

الف   hyper text links     ب- hyper media links       ج- پيوند             د- هر سه مورد

9- وقتي روي پيكان سمت راست نوار آدرس كليك ميكنيم هدف چيست

الف بستن نوار آدرس                       ب-  ديدن صفحه جاري

ج- ديدن آدرسهاي فبلا مرورشده             د- هيچكدام

10- در يك آدرس وب به قسمت http://www چه مي گويند

الف وب          ب- پروتكل         ج- نوع شركت              د- هر سه مورد

11- منظور از home  يا homepage  چيست

الف آدرسي كه پيش فرض تعريف مي كنيم   

ب- صفحه اي كه پس از ورود به internet explorer   ظاهر ميشود

ج- صفحه اي كه پس از اولين بار ورود به يك سايت ظاهر ميشود

د- موارد الف و ب

12-   در internet explorer منظور از autocomplete  چيست

الف اجراي خود به خود موتور هاي جستجو گر                      ب- تمام كردن خود به خود عمل دريافت نرم افزار

ج- آوردن خود به خود آدرس تكراري كه در حال تايپ است      د- ورود خود به خود به اينترنت پس از راه اندازي   

13- فلش رو به پايين كه در كنار ابزار back  قرار دارد براي چيست ؟

الف رفتن به يك آدرس قبل                           ب- رفتن به صفحه اي كه چند مرحله عقب تر است

ج- حذف مراحلي كه از قبل رفته ايم                د- رفتن به آخرين صفحه ابي كه باز كرده ايم

14- صفحه شروع يا start page  كدام است

الف آدرسي كه پيش فرض تعريف مي كنيم   

ب- صفحه اي كه پس از ورود به internet explorer   ظاهر ميشود

ج- صفحه اي كه پس از اولين بار ورود به يك سايت ظاهر ميشود

د- هر سه مورد  

15- در آدرس http://www.sharif.edu     كداميك معرف نوع سايت يا نوع محدوده است

الف www      ب- sharif            ج- edu            د- http://

16- كداميك از خصوصيات موتور جستجو گر yahoo   محسوب نميشود

الف نتايج   با عبارات جستجو ارتباط بيشتري دارند                ب- قابل مشاهده بودن طبقات مختلف اطلاعات

ج- دقت بيشتر و در نتيجه جستجوي آنچه مورد نظر است            د- سرعت بسيار بالا در جستجو

17- كداميك از موتور هاي جستجوگر زير از نوع ماشين جستجوي انساني است

الف web crawler      ب- yahoo    ج- altavista        د- excite

18- پس از اتمام جستجو درصفحه  نتيجه ظاهر شده  جستجو كداميك ارتباط نزديكتري به عناصر مورد جستجو دارند

الف - موردي كه حاوي يكي از عناصر باشد             ب- موردي كه در بالاترين سطح قرار گرفته

ج- موردي كه در پايينترين سطح باشد                      د- موردي كه از جملات و كلمات بيشتري برخوردار است

19- در كدام گزينه نتيجه جستجو خيلي عظيم است و طبقه بندي شده نيست

الف web crawler        ب- yahoo      ج- google             د- هر سه مورد

20-  براي تايپ سريع يك آدرس وب با پسوند com   كدام مناسب است

الف alt , enter       ب- alt , go     ج- ctrl , enter        د- space , enter 

21- كداميك براي تفسير پايگاه داده خود از تركيب ماشين و انسان استفاده ميكنند

الف yahoo      ب- altavista     ج- web crawler     د- هر سه مورد

22-  كداميك از موتور هاي جستجوگر زير صرفا از نوع موتور جستجوي كامپيوتري است

الف yahoo    ب- altavista    ج- web crawler                د- هيچكدام 

23- حتي اگر يك موتور جستجو ميليونها وب سايت يافته باشد معمولا فقط دسترسي به ........... وب سايت اول امكانپذير است

الف 200      ب- 300        ج- 100          د- 20

24- كدام روش براي مطالعه صفحات بدون اتصال به اينترنت  مناسب است

الف save as         ب-  edit          ج- new              د- internet  option

25- در موتور google  وقتي گزينه page from the uk   انتخاب مي شود هدف چيست

الف صفحاتي كه از نوع وب نباشند جستجو شوند                 ب- فقط تصاوير جستجو شوند

ج- فقط سايتهاي ثبت شده در انگلستان جستجو شوند                  د- صفحات داراي فرمهاي گروههاي خبري جستجو شوند

26-  در هنگام چاپ چه موقع print all linked documents   را انتخاب ميكنيم

الف چاپ تمامي اسنادي كه به صفحه پيوند دارند               ب- چاپ بيش از يك نسخه

ج- چاپ جدولي از پيوندها                                              د- چاپ قابها

27- كدام موتور جستجو گر زير داراي ابزار تفسير زبان به فارسي است

الف yahoo     ب- google       ج- altavista      د- موارد الف و ب

28- با كليك روي كدام گزينه زير مي توان تمامي پيامهاي دريافتي ايميل را مشاهده كرد

الف inbox( )       ب- compose         ج- contacts    د- notes

29- چه موقع عبارات را در دو علامت نقل قول (كوتيشن ) قرار مي دهيم

الف- جستجوي دقيق كل عبارت          ب- جستجوي سايتهايي كه شامل آن عبارات نباشند

ج- كمتر كردن اهميت آن عبارات        د- مجاز به استفاده از كوتيشن نيستيم

30-  براي ارسال ايميل تايپ شده و آماده ارسال كدام گزينه مناسب است

الف compose      ب- send            ج- drafts    د- re play

31-  در كداميك از موارد زير براي اتصال به اينتر نت از مودم استفاده مي شود

الف lan          ب- webtv            ج- dialup            د-  هر سه مورد

32-   در موتور جستجو گر google   براي جستجو از طريق طبقه بندي روي كدام كليك مي كنيم

الف directory        ب- groups        ج- web           د- search  

33- از بخش internet option / advanced / multimedia   گزينه show pictures  چه كاربردي دارد

الف نمايش ابزار هاي تصويري internet explorer          ب- عدم نمايش ابزار هاي تصويري internet explorer          

ج- جلوگيري از باركذاري تصاوير وب سايتها                       د- هر سه مورد

34- براي محدود تر كردن جستجو در google  كدام گزينه مناسب است

الف groups           ب-  web            ج- advanced search        د- هيچكدام     

35- در هنگام چاپ چه موقع از print table of links  استفاده مي شود

الف چاپ تمامي اسنادي كه به صفحه پيوند دارند               ب- چاپ بيش از يك نسخه

ج- چاپ جدولي از پيوندها                                              د- چاپ قابها

36- در كدام موتور جستجوگر زير هر چه تعداد كلمات جستجوبيشتر باشد  (يك سوال باشد )  بهتر است

الف yahoo     ب- google       ج- altavista      د- هيچكدام   

37-  چه موقع در نوار وضعيت- به جاي آدرس صفحه در حال بارگزاري كلمه done   مي آيد

الف بارگذاري ناموفق باشد                    ب- بارگذاري به پايان رسيده باشد

ج- آدرس مورد نظر غير منطقي باشد           د- اتصال ما از اينترنت قطع باشد  

38- در موتورهاي جستجو از درج چه لغاتي احتراز مي كنيم

الف - فارسي        ب- مخلوطي از انگليسي و فارسي      ج- لغات با غلط املايي            د- لغات عمومي مثلا music   

39-  با كداميك از امكانات زير مي توان با يك گروه خبري ارتباط برقرار كرد

الف e- mail         ب- down load       ج- e-commerce    د- هيچكدام

40- در هنگام ارسال پيام ايميل آدرس فرد گيرنده رونوشت مخفي را در كدام كادر مي نويسيد

الف -   to            ب- cc               ج- bcc              د- subject

 

 ارسال توسط گروه وبلاگ نويسان آموزشگاه

اسلایدر